Общи условия

Home  »  Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА LONDON SCHOOL OF ENGLISH

КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ

Общи разпоредби

 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между LONDON SCHOOL OF ENGLISH и  потребителите на услугата обучение по английски език.
 2. Услугата се осигурява от LONDON SCHOOL OF ENGLISH въз основата на индивидуален договор, сключен със съответния клиент.
 1. Основни понятия

По        смисъла        на        настоящите        Общи        условия        изброените        понятия        са        използвани        със        следното        значение:

„Курс“ е всяка група, в която клиентът изучава чужд език по предварително установен график за предварително определен период от време.

„Курсист“ е всяко физическо лице, което учи английски език в LONDON SCHOOL OF ENGLISH.

„Родител“ е родителят или настойникът на курсист под 18 години.

„Годишно обучение“ е курс с продължителност 8 месеца с начало месец октомври и край месец май. Годишното обучение е разделено на два срока. Първият срок е от месец октомври до края на месец януари. Вторият срок е от месец февруари до края на месец май.

“Записване/регистрация” за курс на обучение включва попълване и подписване на индивидуален договор и плащане на такса от страна на курсиста.

 1. Записване за курс по английски
 2. Записването за курс по английски език става чрез подписване на индивидуален договор за обучение и заплащане на таксата за обучение за съответния курс в определените срокове, съобразно индивидуалния договор. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на свободните места.
 3. Записването се приема, че е настъпило след заплащане на курса съобразно индивидуалния договор. Курсистите в LONDON SCHOOL OF ENGLISH задължително правят диагностичен тест за определяне на ниво. Диагностичен тест не правят само тези курсисти, които не са учили английски език въобще или са се обучавали в LONDON SCHOOL OF ENGLISH преди това. Курсистите се разпределят в групи и програми на база възраст и ниво на владеене на езика.
 4. Индивидуалните договори с курсисти под 18 години се подписват с родител/настойник.

III.             Такси, начин на плащане и отстъпки

 1. Такси

Таксите на обучение и стойността на учебните пособия за всеки курс са посочени в Договор за Обучение на LONDON SCHOOL OF ENGLISH.

 1. Начин на плащане

2.1           Таксата за годишно обучение може да бъде заплатена наведнъж или на вноски през учебната година, което за всеки курсист е определено в индивидуалния договор.

2.2            При плащане на вноски, сроковете за всеки курсист са определени в индивидуалния договор.

2.3            При еднократно плащане на таксата за цялата учебна година, срокът за плащане е между 15 юни и 01 октомври.

2.4            При попълване на регистрационните документи курсистът/родителят посочва данните, на които иска да му бъдат издавани фактури за стойността на обучението и учебните пособия: физическо лице или фирма. Веднъж посочени, тези данни не могат да бъдат променяни в рамките на същата учебна година.

2.5            Таксите за годишно обучение се заплащат по банков път.

2.6            Учебните пособия се заплащат по банков път.

 1. 3. Отстъпка за втория член от семейството – безплатен комплект учебници.

Отстъпката за втори член на семейството се ползва тогава, когато в LONDON SCHOOL OF ENGLISH учи повече от един член от семейството. Под член на семейството се има предвид майка, баща, брат или сестра.

 1. При ранното записване (записване за следващата учебна година през месеците май, юни, юли и август), курсистът заплаща таксата на обучение в рамките на същия календарен месец. Ранно записване, за което не е направено плащане в рамките на същия календарен месец, се анулира, а издадените платежни документи се кредитират и съответно място в курс не се пази.
 2. При късно записване (записване след старта на курса или след определените срокове за плащане), плащането трябва да стане най-късно в следващия работен ден след попълване на регистрационния формуляр и подписването на договора.
 3. LONDON SCHOOL OF ENGLISH си запазва правото да прави едностранни промени в таксите на обучение и стойността на учебните пособия.
 1. Прекъсване на обучението и отсъствие от обучение от страна на клиента
 2. Когато курсистът е записан за конкретен курс на обучение, той заема място в курса за целия период на обучение. От гледна точка на преподаването и качеството на усвояването на учебния материал, заетото вече място не може да се заеме от нов курсист след първите четири седмици от началото на курса. При прекъсване на обучението едностранно от курсиста LONDON SCHOOL OF ENGLISH не е длъжен да възстанови заплатената такса.
 3. Ако на курсист се наложи да прекъсне курса поради изключителни обстоятелства, LONDON SCHOOL OF ENGLISH може да възстанови част от платената такса. Молбата за възстановяване на част от платената такса се подава в писмена форма. Размерът на частта, която ще се възстанови, се изчислява като стойността на оставащите часове, които не са посетени след получаването на писмената молба за прекъсване на курса.
 4. Със записването си на курс, курсистът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на учебни занятия, LONDON SCHOOL OF ENGLISH не връща част от таксата на курсиста.
 5. При по-продължителни  отсъствия  и  по  преценка  на  преподавателя,  курсистът  може  да  бъде  поканен  на  допълнителни  часове  за индивидуална работа.
 1. Прекратяване на обучението от страна на LONDON SCHOOL OF ENGLISH
 2. Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на LONDON SCHOOL OF ENGLISH в следните случаи:

1.1            Лошо поведение на курсиста

LONDON SCHOOL OF ENGLISH има правото да прекрати обучението на курсист, който  има лошо поведение и с това пречи на протичането на нормален учебен процес, без да дължи на курсиста връщане на такса.

1.2            Неплащане на такса

LONDON SCHOOL OF ENGLISH има правото да прекрати обучението на курсист, който забавя или не плаща вноските на обучение в сроковете посочени в Договора на обучение.

 1. При забавяне или неплащане на първа или пълна вноска, курсистът не може да започне своето обучение.
 2. LONDON SCHOOL OF ENGLISH си запазва правото да отмени курс в случай, че не се съберат достатъчно курсисти. В такива случаи ще предложим алтернатива в друг офис, група или възстановяване на цялата такса за обучение. Такса за обучение се връща в пълен размер, както и сумата за учебници единствено и само при отмяна на курс, като учебниците трябва да бъдат върнати във вида, в който са получени. Такси за учебници не се възстановяват, ако учебникът е загубил търговски вид.
 1. График на занятията. Обучение
 2. Графикът на занятията се прави преди началото на всеки срок, като LONDON SCHOOL OF ENGLISH се съобразява със смяната на курсистите в държавните училища.
 3. Годишното обучение е групово и при изготвяне на графика за провеждането на курса LONDON SCHOOL OF ENGLISH не се съобразява с програмата или с други занимания на курсистите извън смяната им в държавните училища.
 4. Програмите за първи и втори срок могат да са различни.
 5. Родителят е длъжен да информира за смяната на курсиста 2 седмици преди началото на всеки срок.
 6. LONDON SCHOOL OF ENGLISH си запазва правото да прави промени в графика на учебните занятия.
 7. При провеждане на обучението в LONDON SCHOOL OF ENGLISH курсистите могат да ползват само и единствено оригинални учебни пособия. Внасянето на копирни материали не се разрешава.

VII.           Ваканции

 1. Ваканциите в LONDON SCHOOL OF ENGLISH са същите като ваканциите в държавните училища, обявени в уеб страницата на Министерство на образованието и науката.
 2. LONDON SCHOOL OF ENGLISH спазва обявените за държавните училища грипни ваканции.
 3. Решение за  отучване  на  пропуснати  учебни  занятия  поради  грипни  ваканции  се  взема  от  LONDON SCHOOL OF ENGLISH. Продължителността на пропуснатите занятия и конкретните дни на отучване са по преценка на LONDON SCHOOL OF ENGLISH.
 4. Всеки курс се състои от определен брой учебни часове с различна продължителност според възрастта на курсистите.
Годишно обучение
Нивобр учебни часовеПродължи-телност на учебен час
Подготвителна група10035 минути
Family and Friends 110040 минути
Family and Friends 211040 минути
Family and Friends 311040 минути
Family and Friends 411040 минути
Teenagers12040 минути

Договореният брой часове за дадената учебна година може да варира, ако има грипни ваканции.

 1. Информация за грипни ваканции, отучвания на грипни ваканции и др. могат да се намерят в сайта на МОН.

VIII.          Сертификат и следващ курс на обучение

 1. Сертификат за  успешно  усвоено  езиково  ниво  получава  всеки  курсист,  чиито  резултати  през  учебната  година  покриват  установените академични стандарти.
 2. Програмата и нивото на курсиста за следващата учебна година се определя на база резултатите, постигнати през цялата учебна година и финалния изпит.

Настоящите Общи условия влизат в сила за всички нови и настоящи клиенти от 1 Октомври 2014г. Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на клиентите за промяната става чрез изпращане на писмо по електронна поща.