London School

Общи условия

Home  »  Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА LONDON SCHOOL OF ENGLISH

КЪМ ДОГОВОР ЗА ОБУЧЕНИЕ

Общи разпоредби

 1. С настоящите Общи условия се уреждат взаимоотношенията между LONDON SCHOOL OF ENGLISH и потребителите на услугата обучение по английски език.
 2. Услугата се осигурява от LONDON SCHOOL OF ENGLISH въз основата на индивидуален договор, сключен със съответния клиент.

Основни понятия

По смисъла на        настоящите        Общи        условия        изброените        понятия        са        използвани        със        следното        значение:

„Курс“ е всяка група, в която клиентът изучава чужд език по предварително установен график за предварително определен период от време.

„Курсист“ е всяко физическо лице, което учи английски език в LONDON SCHOOL OF ENGLISH.

„Родител“ е родителят или настойникът на курсист под 18 години.

„Годишно обучение“ е курс с продължителност 8 месеца с начало месец октомври до изчерпване на хорариума за съответното ниво. Годишното обучение е разделено на два срока. Първият срок е от месец октомври до края на месец януари. Вторият срок е от месец февруари до края на месец май/юни.

“Записване/регистрация” за курс на обучение включва попълване и подписване на индивидуален договор и плащане на такса от страна на курсиста.

Записване за курс по английски

 1. Записването за курс по английски език става чрез подписване на индивидуален договор за обучение и заплащане на таксата за обучение за съответния курс в определените срокове, съобразно индивидуалния договор. Записването става в обявените срокове или до изчерпване на свободните места.
 2. Записването се приема, че е настъпило след заплащане на курса съобразно индивидуалния договор. Курсистите в LONDON SCHOOL OF ENGLISH задължително правят диагностичен тест за определяне на ниво. Диагностичен тест не правят само тези курсисти, които не са учили английски език въобще или са се обучавали в LONDON SCHOOL OF ENGLISH преди това. Курсистите се разпределят в групи и програми на база възраст и ниво на владеене на езика.
 3. Индивидуалните договори с курсисти под 18 години се подписват с родител/настойник.

Такси, начин на плащане и отстъпки

 1. Такси
  1. Таксите на обучение и стойността на учебните пособия за всеки курс са посочени в Договор за Обучение на LONDON SCHOOL OF ENGLISH.
 2. Начин на плащане
  1. Таксата за годишно обучение може да бъде заплатена наведнъж или на вноски през учебната година, което за всеки курсист е определено в индивидуалния договор.
  2. При плащане на вноски, сроковете за всеки курсист са определени в индивидуалния договор.
  3. Таксите за годишно обучение и учебни пособия се заплащат по банков път.
 3. 3.LONDON SCHOOL OF ENGLISH си запазва правото да прави едностранни промени в таксите на обучение и стойността на учебните пособия за следващи курсове на обучение. Промените не се отнасят до вече сключени индивидуални договори

Прекъсване на обучението и отсъствие от обучение от страна на клиента

 1. Когато курсистът е записан за конкретен курс на обучение, той заема място в курса за целия период на обучение. От гледна точка на преподаването и качеството на усвояването на учебния материал, заетото вече място не може да се заеме от нов курсист след първите четири седмици от началото на курса. При прекъсване на обучението едностранно от курсиста LONDON SCHOOL OF ENGLISH не е длъжен да възстанови заплатената такса.
 2. Ако на курсист се наложи да прекъсне курса поради изключителни обстоятелства, LONDON SCHOOL OF ENGLISH може да възстанови част от платената такса. Молбата за възстановяване на част от платената такса се подава в писмена форма. Размерът на частта, която ще се възстанови, се изчислява като стойността на оставащите часове, които не са посетени след получаването на писмената молба за прекъсване на курса.
 3. Със записването си на курс, курсистът прави избор да посещава учебните занятия. В случай на отсъствие и пропускане на учебни занятия, LONDON SCHOOL OF ENGLISH не връща част от таксата на курсиста.
 4. При по-продължителни отсъствия и по преценка на преподавателя, курсистът може да бъде поканен  на  допълнителни  часове  за индивидуална работа.

Прекратяване на обучението от страна на LONDON SCHOOL OF ENGLISH

 1. Обучението на курсист може да бъде прекратено от страна на LONDON SCHOOL OF ENGLISH в следните случаи:
  1. Лошо поведение на курсиста
  2. LONDON SCHOOL OF ENGLISH има правото да прекрати обучението на курсист, който има лошо поведение и с това пречи на протичането на нормален учебен процес, без да дължи на курсиста връщане на такса.
  3. Неплащане на такса
  4. LONDON SCHOOL OF ENGLISH има правото да прекрати обучението на курсист, който забавя или не плаща вноските на обучение в сроковете посочени в Договора на обучение.
 2. При забавяне или неплащане на първа или пълна вноска, курсистът не може да започне своето обучение.
 3. LONDON SCHOOL OF ENGLISH си запазва правото да отмени курс в случай, че не се съберат достатъчно курсисти (минимален брой 4 деца) до датата на започване на курса. . В такива случаи LONDON SCHOOL OF ENGLISH ще предложи алтернатива в другa група, намаляване на общия брой часове от хорариума с 35% или възстановяване на цялата такса за обучение. Такса за обучение се връща в пълен размер, както и сумата за учебници единствено и само при отмяна на курс, като учебниците трябва да бъдат върнати във вида, в който са получени. Такси за учебници не се възстановяват, ако учебникът е загубил търговски вид.

График на занятията. Обучение

 1. Графикът на занятията се прави преди началото на всеки срок, като LONDON SCHOOL OF ENGLISH се съобразява със смяната на курсистите в държавните училища.
 2. Годишното обучение е групово и при изготвяне на графика за провеждането на курса LONDON SCHOOL OF ENGLISH не се съобразява с програмата или с други занимания на курсистите извън смяната им в държавните училища.
 3. Програмите за първи и втори срок могат да са различни.
 4. Родителят е длъжен да информира за смяната на курсиста 2 седмици преди началото на всеки срок.
 5. LONDON SCHOOL OF ENGLISH си запазва правото да прави промени в графика на учебните занятия.
 6. При провеждане на обучението в LONDON SCHOOL OF ENGLISH курсистите могат да ползват само и единствено оригинални учебни пособия. Внасянето на копирни материали не се разрешава.

Ваканции

 1. Ваканциите в LONDON SCHOOL OF ENGLISH са същите като ваканциите в държавните училища, обявени в уеб страницата на Министерство на образованието и науката.
 2. LONDON SCHOOL OF ENGLISH спазва обявените за държавните училища грипни ваканции.
 3. Решение за отучване на пропуснати учебни занятия поради грипни и епидемиологични ваканции се взема от LONDON SCHOOL OF ENGLISH. Продължителността на пропуснатите занятия и конкретните дни на отучване са по преценка на LONDON SCHOOL OF ENGLISH.
 4. Всеки курс се състои от определен брой учебни часове с различна продължителност според възрастта на курсистите. Договореният брой часове за дадената учебна година може да варира, ако има грипни ваканции.
 5. Формата на обучение може да варира според епидемиологичната обстановка в страната и издадените заповеди на Министъра на Здравеопазването. Страните установяват, че настоящият Договор се сключва при условията на пандемия от COVID-19 и условията на Договора са съобразени с това обстоятелство. С подписването на Договора страните се съгласяват, че занапред всякакви рискове, промени и последствия, произтичащи от ситуацията с COVID-19, не могат да бъдат основание за намаляване на таксата или за едностранно прекратяване на Договора от страна на Курсиста. 
Нивобр учебни часовеПродължи-телност на учебен час
Подготвителна група6035 минути
Family and Friends 110035 минути
Family and Friends 210040 минути
Family and Friends 310040 минути
Close Up A1+11040 минути
Close Up A212040 минути
Close Up B112040 минути
Close Up B1+  13040 минути
Close Up B214040 минути

*Информация за грипни ваканции, отучвания на грипни ваканции и др. могат да се намерят в сайта на МОН и на Здравно министерство.

Сертификат и следващ курс на обучение

 1. Сертификат за успешно усвоено езиково ниво получава всеки курсист,  
 2. чиито резултати през учебната година покриват установените академични стандарти.
 3. Програмата и нивото на курсиста за следващата учебна година се определя на база резултатите, постигнати през цялата учебна година и финалния изпит.
 4. Всеки курсист, завършил курса на обучение с не повече от 35% отсъствия и постигнал резултат на финалния тест минимум 51%, получава сертификат за завършен езиков курс за съответното ниво.
 5. Настоящите Общи условия влизат в сила за всички нови и настоящи клиенти от 1 Септември 2021г. Общите условия могат да бъдат променяни, като уведомяването на клиентите за промяната става чрез изпращане на писмо по електронна поща.
 6. Общите условия могат да бъдат изменяни и допълвани по инициатива на LONDON SCHOOL OF ENGLISH като информира Курсистите с като публикация на страницата си в интернет изменените Общи условия, в срок, не по-кратък от 30 (тридесет) дни преди влизането им в сила.

Защита на личните данни 

 1. LONDON SCHOOL OF ENGLISH е администратор на лични данни и спазва разпоредбите на приложимото законодателство -Общия Регламент относно защитата на личните данни -Регламент (ЕС) 2016/679, Закон за защита на личните данни и др. 
 2. С приемане на настоящите Общи условия, курсистът декларира, че е информиран, че предоставените лични данни – негови и на неговото дете/деца, ще бъдат обработвани от LONDON SCHOOL OF ENGLISH само за целите на изпълнение на правата и задълженията по Договора за обучение и настоящите условия; за спазването на законово задължение, което се прилага спрямо LONDON SCHOOL OF ENGLISH; за да бъдат защитени жизненоважни интереси на курсиста, неговото дете/деца или на друго физическо лице; за целите на легитимните интереси на LONDON SCHOOL OF ENGLISH
 3. Курсистът декларира, че е запознат с Политиката за поверителност на личните данни на LONDON SCHOOL OF ENGLISH, съгласно Декларация за поверителност, публикувана на интернет-страницата: www.london-bg.eu. 
 4. LONDON SCHOOL OF ENGLISH се задължава да обработва предоставените лични данни със средства, съобразени с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, приложимото право на Европейския съюз и законодателство на Република България относно защитата на личните данни. 
 5. Курсистът декларира, че е запознат с правата си по отношение на предоставените от него лични данни–негови или на негови деца, а именно: право на достъп; право на коригиране на неточни или непълни данни; право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; право на ограничение на обработването; право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679; право субектът на данни да не бъде обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране. 
 6. Горните права могат да бъдат упражнени от Курсиста чрез отправено искане до LONDON SCHOOL OF ENGLISH (писмено или по електронен път), което следва да е конкретно. Искането следва да бъде подписано и изпратено до office@london-bg.eu. 
 7. LONDON SCHOOL OF ENGLISH и Kурсистът като страни по Договора за обучение се задължават да не разкриват на трети лица личните данни и информацията, получена при или по повод сключването или изпълнението на Договора за обучение, освен в предвидените от закона, договора или настоящите условия случаи.
 8. LONDON SCHOOL OF ENGLISH и Курсистът се съгласяват, че LONDON SCHOOL OF ENGLISH има право да снима учебния процес и да използва материалите за презентационни цели на своята дейност.